Inspektor nadzoru elektycznego w zakresie instalacji silno i słaboprądowych


Zakres usługi nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i elektroenergetycznej

 • weryfikacja dokumentacji przeznaczonej do realizacji,
 • nadzorowanie realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzony projekt wykonawczy i pod kątem założeń harmonogramu inwestycyjnego,
 • proponowanie rozwiązań technicznie uzasadnionych pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych danej inwestycji w przyszłości,
 • opiniowanie kart materiałowych,
 • sprawdzanie realizacji wykonywanych instalacji pod kątem jakości i zgodności z polskimi normami,
 • weryfikacja i akceptacja przerobu za dany miesiąc,
 • przekazywanie do projektanta informacji związanych z rozwiązaniem problemów dotyczących kolizji, braków projektowych, rzeczy nieprzewidzialnych projektowo do rozwiązania w formie nadzoru autorskiego,
 • niezapowiedziane wizyty w trakcie realizacji inwestycji w celu sprawdzenia poprawności realizacji powierzonych instalacji,
 • weryfikacja poprawności wykonania nadzorów autorskich,
 • nadzorowanie prowadzonych prób rozruchowych instalacji,
 • sprawdzanie poprawności wykonania protokołów pomiarowych,
 • uczestnictwo w radach budowy,
 • bieżąca reakcja na wezwania kierownika budowy w celu rozwiązania problemów instalacyjnych (kolizje z innymi instalacjami i elementami konstrukcyjnymi budynku itp.),
 • odbiory poprawności wykonania instalacji przed ich stałym przykryciem,
 • sprawdzanie dokumentów przygotowanych dla potrzeb przekazania obiektu do użytkowania.

Uprawnienia inspektora robót elektrycznych

 • uprawnienia budowlane w branży elektroenergetycznej,
 • uprawnienia rzeczoznawcze Polalarm w zakresie systemów zabezpieczeń i instalacji bezpieczeństwa,
 • uprawnienia muzealne NIMOZ (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów),
 • świadectwo ukończenia kursu na inspektora ds. ochrony pożarowej Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie,
 • koncesja MSWiA w zakresie zabezpieczenia osób i mienia,
 • zaświadczenie potwierdzające uprawnienia II stopnia zabezpieczenia technicznego, 
 • liczne zaświadczenia odbytych kursów i szkoleń w zakresie projektowania systemów SSP, DSO, SWIN, KD, CCTV itd. 
 • rzeczoznawca w zakresie instalacji elektroenergetycznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Wybrane inwestycje, na których sprawowana była funkcja inspektora nadzoru robót elektrycznych

 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie,
 • nadbudowa biurowca przy ul. Życzkowskiego w Krakowie,
 • biurowiec przy ul. Życzkowskiego w Krakowie,
 • budynki mieszkalne przy ul. Śliskiej w Krakowie,
 • budynki mieszkalne przy ul. Goszczyńskiego w Krakowie,
 • hotel Aquarion w Zakopanem,
 • hotel Novotel w Krakowie,
 • hale wysokiego składowanie Hydrosolar w Modlniczce,
 • hale wysokiego składowania Goodman w Modlniczka (WH5, WH7),
 • hala wysokiego składowania Eurocash w Wieliczce,
 • Muzeum Czartoryskich w Krakowie (Pałacyk, Klasztorek, Arsenał).

Wycena usługi nadzoru inwestorskiego odbywa się każdorazowo indywidualnie, na podstawie projektu budowlanego lub wykonawczego dostarczonego od zamawiającego.

Zapraszam do kontaktu:

Obsługujemy wyłącznie klientów instytucjonalnych i biznesowych