Co to są Systemy Sygnalizacji Pożaru i gdzie mają zastosowanie?

Definicja pojęcia Systemy Sygnalizacji Pożaru

Systemy Sygnalizacji Pożaru (także Systemy Sygnalizacji Pożarowej, w skrócie SSP; do 2002 roku określane również jako SAP - Sygnalizacja Alarmowa Pożarowa lub System Alarmu Pożarowego; ang. Fire Alarm System), jak sama nazwa wskazuje, to złożone systemy służące do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowania i powiadamiania o zagrożeniu oraz do wykonywania funkcji sterujących w celu ograniczenia do minimum szkód materialnych i ludzkich wyrządzonych na skutek pożaru.

Odpowiednio zaprojektowany i zainstalowany System Sygnalizacji Pożaru pełni funkcję informacyjne oraz stale monitoruje stan zagrożenia pożarowego w budynku, a w przypadku potwierdzenia wykrycia pożaru, wykonuje przy pomocy modułów kontrolno-sterujących szereg czynności, których celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa osób i mienia, takich jak np.:

 • sprowadzenie wind z pięter na dół,
 • automatyczne otwarcie drzwi,
 • uruchomienie oddymiania klatek schodowych,
 • przekazywanie sygnałów i komunikatów dźwiękowych poprzez Dźwiękowy System Ostrzegawczy.

Wśród głównych korzyści z zastosowania Systemów Sygnalizacji Pożaru, poza wskazaną ochroną pożarową i bezpieczeństwem osób i mienia, należy wskazać znaczące zniżki w ubezpieczeniu nieruchomości.

Zastosowanie Systemów Sygnalizacji Pożaru

Obiekty, w których wymagane są Systemy Sygnalizacji Pożarowej reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Zgodnie z § 28. 1. wyżej wskazanego rozporządzenia stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:

 1. budynkach handlowych lub wystawowych:
  a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
  b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;
 2. teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 3. kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 4. budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 5. salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 6. szpitalach (z wyjątkiem psychiatrycznych) oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 7. szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 8. domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 9. zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 10. budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 11. budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 12. budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w  punkcie 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 13. archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 14. muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 15. ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 16. cetralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000 - 10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 17. garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 18. stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
 19. dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 20. bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 21. bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej wymagana jest również w obiektach, w których układ architektoniczny nie pozwala spełnić wymagań jakie stawia ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414). W ramach odstępstwa, na bazie wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego lub rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy może zaistnieć konieczność zastosowania SSP.